Wydawca treści

110 Zarzadzenie Nr IV 110 2018 - w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa, przez organizacje pozarządowe...

110 Zarzadzenie Nr IV 110 2018 - w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Oz, U, z 2018 r., poz, 450)

Wyświetlanie 1 - 20 z 423 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 22